આપણાં લોકોની સુધારણા માટે સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથે મત આપો.

VoteKaro, LokSabhaElection2019

Tea Post,  VoteKaro, LokSabhaElection2019

આપણાં લોકોની સુધારણા માટે સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથે મત આપો.
#VoteKaro
#LokSabhaElection2019

આપણાં લોકોની સુધારણા માટે સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથે મત આપો. #VoteKaro #LokSabhaElection2019

Let's Connect

sm2p0