જૈન અને જૈનેતર નાગરિક ભાઈબહેનોને સંવત્સરી પર્વે મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું. આ પર્વે આપણે સૌ ક્ષમા અને કરુણાના મહાન ગુણો કેળવીએ અને રાજ્યમાં સામાજિક સોહાર્દની ભાવના બળવત્તર બને તેવી અભ્યર્થના. : Team Tea Post

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

જૈન અને જૈનેતર નાગરિક ભાઈબહેનોને સંવત્સરી પર્વે મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું. આ પર્વે આપણે સૌ ક્ષમા અને કરુણાના મહાન ગુણો કેળવીએ અને રાજ્યમાં સામાજિક સોહાર્દની ભાવના બળવત્તર બને તેવી અભ્યર્થના. : Team Tea Post

જૈન અને જૈનેતર નાગરિક ભાઈબહેનોને સંવત્સરી પર્વે મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું. આ પર્વે આપણે સૌ ક્ષમા અને કરુણાના મહાન ગુણો કેળવીએ અને રાજ્યમાં સામાજિક સોહાર્દની ભાવના બળવત્તર બને તેવી અભ્યર્થના. : Team Tea Post

Let's Connect

sm2p0