રાજકોટમાં યોજાયેલા 'બિગ રાજકોટ પ્રાઇડ એવોર્ડ'માં Tea Post - The देसी कैफ़े (કાલાવડ રોડ) ને 'Best Tea Stall' એવોર્ડ મળ્યો. આપ સહુ પણ અમને સતત આવો જોરદાર પ્રતિસાદ આપતા રહો એવી શુભકામના.

BestTeaStall, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea

Tea Post,  BestTeaStall, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea

રાજકોટમાં યોજાયેલા 'બિગ રાજકોટ પ્રાઇડ એવોર્ડ'માં Tea Post - The देसी कैफ़े (કાલાવડ રોડ) ને 'Best Tea Stall' એવોર્ડ મળ્યો. આપ સહુ પણ અમને સતત આવો જોરદાર પ્રતિસાદ આપતા રહો એવી શુભકામના.

#BestTeaStall #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea

રાજકોટમાં યોજાયેલા 'બિગ રાજકોટ પ્રાઇડ એવોર્ડ'માં Tea Post - The देसी कैफ़े (કાલાવડ રોડ) ને 'Best Tea Stall' એવોર્ડ મળ્યો. આપ સહુ પણ અમને સતત આવો જોરદાર પ્રતિસાદ આપતા રહો એવી શુભકામના. #BestTeaStall #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea

Let's Connect

sm2p0