જુના-નવા ગુજરાતી ગીતો સાથે દર્શકોને મજા કરાવવા હેતુ નવા તાજગી સભર ગીતોનો ગુલદસ્તો લઈને Tea Post ના આંગણે "Sarjan The Urban Gujarati Band" આવી રહ્યું છે. તો સમય લઈને આવવાનું ભૂલતા નહિ.

TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, LoveTea, TeaLovers, Gujara

Tea Post,  TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, LoveTea, TeaLovers, Gujara

જુના-નવા ગુજરાતી ગીતો સાથે દર્શકોને મજા કરાવવા હેતુ નવા તાજગી સભર ગીતોનો ગુલદસ્તો લઈને Tea Post ના આંગણે "Sarjan The Urban Gujarati Band" આવી રહ્યું છે. તો સમય લઈને આવવાનું ભૂલતા નહિ.

#TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #LoveTea #TeaLovers #Gujara

જુના-નવા ગુજરાતી ગીતો સાથે દર્શકોને મજા કરાવવા હેતુ નવા તાજગી સભર ગીતોનો ગુલદસ્તો લઈને Tea Post ના આંગણે "Sarjan The Urban Gujarati Band" આવી રહ્યું છે. તો સમય લઈને આવવાનું ભૂલતા નહિ. #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #LoveTea #TeaLovers #Gujara

Let's Connect

sm2p0