આજે વિદ્વાન હાસ્યકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ Tea Post દેશી કાફેમાં ઉજવશે પોતાનો જન્મદિવસ, ઉજવણી અને સંવાદ માટે આપ સૌને મીઠું આમંત્રણ.

HappyBirthday, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

Tea Post,  HappyBirthday, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

આજે વિદ્વાન હાસ્યકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ Tea Post દેશી કાફેમાં ઉજવશે પોતાનો જન્મદિવસ, ઉજવણી અને સંવાદ માટે આપ સૌને મીઠું આમંત્રણ.

#HappyBirthday #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

આજે વિદ્વાન હાસ્યકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ Tea Post દેશી કાફેમાં ઉજવશે પોતાનો જન્મદિવસ, ઉજવણી અને સંવાદ માટે આપ સૌને મીઠું આમંત્રણ. #HappyBirthday #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0