૮ તારીખે રાજકોટમાં ૯ તારીખે જામનગરમાં ૧૧ તારીખે અમદાવાદમાં થશે દેશી કાફે ટી-પોસ્ટ પર વાચીકમ્ નો જલસો TeaPost The દેશી Cafe Jalso Naishadh Purani

Sabadko, Vachikam, VartaoNiChuski

Tea Post,  Sabadko, Vachikam, VartaoNiChuski

#Sabadko #Vachikam #VartaoNiChuski
૮ તારીખે રાજકોટમાં
૯ તારીખે જામનગરમાં
૧૧ તારીખે અમદાવાદમાં થશે દેશી કાફે ટી-પોસ્ટ પર વાચીકમ્ નો જલસો
TeaPost The દેશી Cafe Jalso Naishadh Purani

#Sabadko #Vachikam #VartaoNiChuski ૮ તારીખે રાજકોટમાં ૯ તારીખે જામનગરમાં ૧૧ તારીખે અમદાવાદમાં થશે દેશી કાફે ટી-પોસ્ટ પર વાચીકમ્ નો જલસો TeaPost The દેશી Cafe Jalso Naishadh Purani

Let's Connect

sm2p0