"ચા અને બેકલોગ કોન્સ્ટન્ટ છે" પણ આખી વાતનું મોરલ તો જુદું જ છે. તો એ વાતની લિરિકલ રજૂઆત સાંભળો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહિ.

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

"ચા અને બેકલોગ કોન્સ્ટન્ટ છે" પણ આખી વાતનું મોરલ તો જુદું જ છે. તો એ વાતની લિરિકલ રજૂઆત સાંભળો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહિ. #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0