"ચા" પર અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી "ઓપન માઇક સ્ટેન્ડઅપ" ઇવેન્ટ "સબડકો" BY Tea Post. આવો છો ને? રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

"ચા" પર અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી "ઓપન માઇક સ્ટેન્ડઅપ" ઇવેન્ટ "સબડકો" BY Tea Post. આવો છો ને?

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

"ચા" પર અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી "ઓપન માઇક સ્ટેન્ડઅપ" ઇવેન્ટ "સબડકો" BY Tea Post. આવો છો ને? રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0