કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પોતાના જીવનની પરવાહ કર્યા વગર સતત દરેક નાગરિકની સલામતી અને સેવા માટે હાજર રહેનાર એવી Ahmedabad Police ને @teapostoffical ના સલામ!! આ વિડીયો આપના પોલીસ મિત્રોને ટેગ કરીને ખાસ શેર કરો અને બિરદાવો એમની બહાદુરીને.

AhmedabadPolice, TeaPost, Initiative, Amdavad, Ahmedabad, Gujarat

કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પોતાના જીવનની પરવાહ કર્યા વગર સતત દરેક નાગરિકની સલામતી અને સેવા માટે હાજર રહેનાર એવી Ahmedabad Police ને @teapostoffical ના સલામ!! આ વિડીયો આપના પોલીસ મિત્રોને ટેગ કરીને ખાસ શેર કરો અને બિરદાવો એમની બહાદુરીને. #AhmedabadPolice #TeaPost #Initiative #Amdavad #Ahmedabad #Gujarat

કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પોતાના જીવનની પરવાહ કર્યા વગર સતત દરેક નાગરિકની સલામતી અને સેવા માટે હાજર રહેનાર એવી Ahmedabad Police ને @teapostoffical ના સલામ!! આ વિડીયો આપના પોલીસ મિત્રોને ટેગ કરીને ખાસ શેર કરો અને બિરદાવો એમની બહાદુરીને. #AhmedabadPolice #TeaPost #Initiative #Amdavad #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0