અડધી ચા, આખી વાતો, શમી સાંજ, થમેલી યાદો, ક્યાંક તું, ક્યાંક હું, મળ્યું શું, ગુમાવ્યું શું, સવાલ ઘણા, જવાબ એક: મિત્ર...

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Let's Connect

sm2p0