જ્યાં થોડા જ સમયમાં હાઇવે બનવાનો હતો ત્યાં... એક ઝાડની નીચે ચા ની કીટલી વાળાને ઝાડે પૂછ્યું.. "કટિંગ એટલે? "

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

જ્યાં થોડા જ સમયમાં હાઇવે બનવાનો હતો ત્યાં...
એક ઝાડની નીચે
ચા ની કીટલી વાળાને
ઝાડે પૂછ્યું..
"કટિંગ એટલે? "

જ્યાં થોડા જ સમયમાં હાઇવે બનવાનો હતો ત્યાં... એક ઝાડની નીચે ચા ની કીટલી વાળાને ઝાડે પૂછ્યું.. "કટિંગ એટલે? "

Let's Connect

sm2p0