ગરમ કરેલી ચા અને સમાધાન કરેલા સંબંધ માં પેહલા જેવી મીઠાશ ક્યારેય નથી આવતી !!

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Let's Connect

sm2p0