ગાંધીધામ ટી-પોસ્ટ ખાતે બર્થ-ડે પાર્ટીની ઉજવણી કરતા ટીનેજર્સ. કેક-કોલ્ડ કોફી, અને હાસ્યની છોળૉ ! બીજુ શું જોઇએ એક સુંદર-ઈન બજેટ ગેટ-ટુ-ગેધર માટૅ !

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

ગાંધીધામ ટી-પોસ્ટ ખાતે બર્થ-ડે પાર્ટીની ઉજવણી કરતા ટીનેજર્સ. કેક-કોલ્ડ કોફી, અને હાસ્યની છોળૉ !
બીજુ શું જોઇએ એક સુંદર-ઈન બજેટ ગેટ-ટુ-ગેધર માટૅ !

ગાંધીધામ ટી-પોસ્ટ ખાતે બર્થ-ડે પાર્ટીની ઉજવણી કરતા ટીનેજર્સ. કેક-કોલ્ડ કોફી, અને હાસ્યની છોળૉ ! બીજુ શું જોઇએ એક સુંદર-ઈન બજેટ ગેટ-ટુ-ગેધર માટૅ !

Let's Connect

sm2p0