વજન ઘટાડવામાં સહાયક બ્લેક ટીમાં ચરબી, કેલેરી તથા સોડિયમ ઓછી માત્રામાં હોય છે, તેથી જે લોકો વજન ઘટાડવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ બ્લેક ટીનું સેવન કરવું જોઇએ. બ્લેક ટીમાં કેલેરીની માત્રા ઓછી હોય છે, તેનાથી ચયાપચયની ગતિવિધિમાં વધારો થાય છે જે વજન ઘટાડવામાં સહાયક છે.

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

વજન ઘટાડવામાં સહાયક
બ્લેક ટીમાં ચરબી, કેલેરી તથા સોડિયમ ઓછી માત્રામાં હોય છે, તેથી જે લોકો વજન ઘટાડવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ બ્લેક ટીનું સેવન કરવું જોઇએ. બ્લેક ટીમાં કેલેરીની માત્રા ઓછી હોય છે, તેનાથી ચયાપચયની ગતિવિધિમાં વધારો થાય છે જે વજન ઘટાડવામાં સહાયક છે.

વજન ઘટાડવામાં સહાયક બ્લેક ટીમાં ચરબી, કેલેરી તથા સોડિયમ ઓછી માત્રામાં હોય છે, તેથી જે લોકો વજન ઘટાડવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ બ્લેક ટીનું સેવન કરવું જોઇએ. બ્લેક ટીમાં કેલેરીની માત્રા ઓછી હોય છે, તેનાથી ચયાપચયની ગતિવિધિમાં વધારો થાય છે જે વજન ઘટાડવામાં સહાયક છે.

Let's Connect

sm2p0