અધીર અમદાવાદી ખાસ આપ સહુના માટે એક ચા પર એક મેસેજ લઈને આવ્યા છે. સાંભળો અને એમના આમંત્રણને માન આપીને આવવાનું ભૂલતા નહિ. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

અધીર અમદાવાદી ખાસ આપ સહુના માટે એક ચા પર એક મેસેજ લઈને આવ્યા છે. સાંભળો અને એમના આમંત્રણને માન આપીને આવવાનું ભૂલતા નહિ.

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

અધીર અમદાવાદી ખાસ આપ સહુના માટે એક ચા પર એક મેસેજ લઈને આવ્યા છે. સાંભળો અને એમના આમંત્રણને માન આપીને આવવાનું ભૂલતા નહિ. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0