છપાખરૂં તો સૌરાષ્ટ્રમાં સાંભળ્યું જ હશે જે ગાવામાં ખુબ જ અઘરો સાહિત્ય પ્રકાર છે. પણ ચા પર છપાખરૂં સાંભળ્યું ક્યારેય? જો ના તો આવો સાંભળો ફટાફટ અને બને એટલું વધુ શેર કરો. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

છપાખરૂં તો સૌરાષ્ટ્રમાં સાંભળ્યું જ હશે જે ગાવામાં ખુબ જ અઘરો સાહિત્ય પ્રકાર છે. પણ ચા પર છપાખરૂં સાંભળ્યું ક્યારેય? જો ના તો આવો સાંભળો ફટાફટ અને બને એટલું વધુ શેર કરો.

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

છપાખરૂં તો સૌરાષ્ટ્રમાં સાંભળ્યું જ હશે જે ગાવામાં ખુબ જ અઘરો સાહિત્ય પ્રકાર છે. પણ ચા પર છપાખરૂં સાંભળ્યું ક્યારેય? જો ના તો આવો સાંભળો ફટાફટ અને બને એટલું વધુ શેર કરો. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0