આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે છે ત્યારે ખાસ સબડકો કરીને કાર્યક્રમ અમદાવાદમાં યોજાઇ રહ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતથી કવિઓ અને કલાકારો અને ચા પ્રેમીઓ એકઠા થઇ રહયા છે અંહી. જેઓ આવશે અને ઉત્સવને વધાવશે. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે છે ત્યારે ખાસ સબડકો કરીને કાર્યક્રમ અમદાવાદમાં યોજાઇ રહ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતથી કવિઓ અને કલાકારો અને ચા પ્રેમીઓ એકઠા થઇ રહયા છે અંહી. જેઓ આવશે અને ઉત્સવને વધાવશે.

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે છે ત્યારે ખાસ સબડકો કરીને કાર્યક્રમ અમદાવાદમાં યોજાઇ રહ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતથી કવિઓ અને કલાકારો અને ચા પ્રેમીઓ એકઠા થઇ રહયા છે અંહી. જેઓ આવશે અને ઉત્સવને વધાવશે. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0