આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે પર જ્યારે અમદાવાદના આંગણે એક નાનકડો ઉત્સવ ઉજવવા જય રહ્યા છીએ ત્યારે આપ સહુને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. અચૂક આવજો, સાથે મળીને મોજ કરીશું. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

Tea Post,  Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે પર જ્યારે અમદાવાદના આંગણે એક નાનકડો ઉત્સવ ઉજવવા જય રહ્યા છીએ ત્યારે આપ સહુને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. અચૂક આવજો, સાથે મળીને મોજ કરીશું.

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

આવતીકાલે વર્લ્ડ ટી ડે પર જ્યારે અમદાવાદના આંગણે એક નાનકડો ઉત્સવ ઉજવવા જય રહ્યા છીએ ત્યારે આપ સહુને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. અચૂક આવજો, સાથે મળીને મોજ કરીશું. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0