ચા એ કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિનું પસંદગીનું પીણું હોઈ શકે ત્યારે આ ચા પર કેટલીક સર્જનત્મક વાતો રાતે તો થવાની જ છે પરંતુ એ પહેલા મેહુલભાઈ બૂચ શું કહે છે આવો સાંભળીયે. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

ચા એ કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિનું પસંદગીનું પીણું હોઈ શકે ત્યારે આ ચા પર કેટલીક સર્જનત્મક વાતો રાતે તો થવાની જ છે પરંતુ એ પહેલા મેહુલભાઈ બૂચ શું કહે છે આવો સાંભળીયે.

રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો.

Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6

#Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

ચા એ કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિનું પસંદગીનું પીણું હોઈ શકે ત્યારે આ ચા પર કેટલીક સર્જનત્મક વાતો રાતે તો થવાની જ છે પરંતુ એ પહેલા મેહુલભાઈ બૂચ શું કહે છે આવો સાંભળીયે. રજીસ્ટ્રેશન માટે 95741 55593 ઉપર કૉલ કરો,અથવા લિંક પર ક્લિક કરો. Registration Link: https://forms.gle/Y4LZGZRHshFNms7Z6 #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0