હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી... https://t.co/Vs36xaXmu6

BirthDayCelebration, CelebrationTime, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink

Tea Post,  BirthDayCelebration, CelebrationTime, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink

હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી...
#BirthDayCelebration #CelebrationTime #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink https://t.co/Vs36xaXmu6

હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી... #BirthDayCelebration #CelebrationTime #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink https://t.co/Vs36xaXmu6

Let's Connect

sm2p0