હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી...

BirthDayCelebration, CelebrationTime, 82BirthDay, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

Tea Post,  BirthDayCelebration, CelebrationTime, 82BirthDay, ShahabuddinRathod, Apnichaikidukan, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી...

#BirthDayCelebration #CelebrationTime #82BirthDay #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

હાસ્યસમ્રાટ શાહબુદ્દીન રાઠોડના 82મા જન્મદિવસની The દેશી કાફે, Tea Post રાજકોટમાં ઉજવણી તથા સંવાદની એક "કડક-મીઠી" ચુસ્કી... #BirthDayCelebration #CelebrationTime #82BirthDay #ShahabuddinRathod #Apnichaikidukan #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0