***મેગા લકી ડ્રો*** નવરાત્રી થી દિવાળી સુધી. (21 Sept. - 21 Oct.) 500 થી વધુ ઇનામો જીતવાનો મોકો. ફ્રીઝ, LED ટી.વી., માઇક્રોવેવ ઓવન અને બીજા ઘણા બધા ઇનામો જીતવાની તક. મેગા લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે આજે જ નજીક ના ટી પોસ્ટ આઉટલેટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવો. આપની નજીક નું આઉટલેટ જાણવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો. http://teapost.in/StoreLocator.aspx

navratri, diwali, offer, lucky, megadraw, luckydraw, festival, celebration, megaluckydraw, teapost

Tea Post,  navratri, diwali, offer, lucky, megadraw, luckydraw, festival, celebration, megaluckydraw, teapost

***મેગા લકી ડ્રો***
નવરાત્રી થી દિવાળી સુધી. (21 Sept. - 21 Oct.)
500 થી વધુ ઇનામો જીતવાનો મોકો.
ફ્રીઝ, LED ટી.વી., માઇક્રોવેવ ઓવન અને બીજા ઘણા બધા ઇનામો જીતવાની તક.
મેગા લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે આજે જ નજીક ના ટી પોસ્ટ આઉટલેટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવો.
આપની નજીક નું આઉટલેટ જાણવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.
http://teapost.in/StoreLocator.aspx

#navratri #diwali #offer #lucky #megadraw #luckydraw #festival #celebration #megaluckydraw #teapost

***મેગા લકી ડ્રો*** નવરાત્રી થી દિવાળી સુધી. (21 Sept. - 21 Oct.) 500 થી વધુ ઇનામો જીતવાનો મોકો. ફ્રીઝ, LED ટી.વી., માઇક્રોવેવ ઓવન અને બીજા ઘણા બધા ઇનામો જીતવાની તક. મેગા લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે આજે જ નજીક ના ટી પોસ્ટ આઉટલેટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવો. આપની નજીક નું આઉટલેટ જાણવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો. http://teapost.in/StoreLocator.aspx #navratri #diwali #offer #lucky #megadraw #luckydraw #festival #celebration #megaluckydraw #teapost

Let's Connect

sm2p0