રાજકોટ અને જામનગરની સાહિત્યિક સફર ખેડીને વાચિકમનો જલસો આવી રહ્યો છે અમદાવાદ, જાણીતા ગુજરાતી લેખકોની વાર્તાઓનું રુહાનિ પઠન જલસો મ્યુઝિક એપની ટિમ દ્વારા. તારીખ 11 જાન્યુઆરી, Tea post દેશી cafe, સિન્ધુભવન રોડ, રાત્રે 9 વાગે થી. Jalso Naishadh Purani Mehfil with Naishadh

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

રાજકોટ અને જામનગરની સાહિત્યિક સફર ખેડીને વાચિકમનો જલસો આવી રહ્યો છે અમદાવાદ, જાણીતા ગુજરાતી લેખકોની વાર્તાઓનું રુહાનિ પઠન જલસો મ્યુઝિક એપની ટિમ દ્વારા.
તારીખ 11 જાન્યુઆરી, Tea post દેશી cafe, સિન્ધુભવન રોડ, રાત્રે 9 વાગે થી. Jalso Naishadh Purani Mehfil with Naishadh

રાજકોટ અને જામનગરની સાહિત્યિક સફર ખેડીને વાચિકમનો જલસો આવી રહ્યો છે અમદાવાદ, જાણીતા ગુજરાતી લેખકોની વાર્તાઓનું રુહાનિ પઠન જલસો મ્યુઝિક એપની ટિમ દ્વારા. તારીખ 11 જાન્યુઆરી, Tea post દેશી cafe, સિન્ધુભવન રોડ, રાત્રે 9 વાગે થી. Jalso Naishadh Purani Mehfil with Naishadh

Let's Connect

sm2p0